štvrtok, december 14, 2017

 

Obec Novosad zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie úloh na tomto úseku. Túto činnosť vykonáva na základe článku VII zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov od 1.1.2002.

 

Názov úradu: Obecný úrad Novosad - Matrika
Adresa: Hlavná 144/47
076 02 Novosad
Telefón: 056/6794212
Fax: 056/6794111
E-mail: ocunovosad@gmail.com
Www: http://www.novosad.eu.sk/
IČO:  
Matrikárka: Mária Lechmanová

 

Úradné hodiny: Pondelok
07:30 - 12:00, 13:00 - 16:00

Utorok
07:30 - 12:00, 13:00 - 16:00

Streda
07:30 - 12:00, 13:00 - 16:00

Štvrtok
07:30 - 12:00, 13:00 - 16:00

Piatok
07:30 - 12:00, 13:00 - 16:00

 

Do matričného obvodu Novosad patria okolité obce:

Novosad, Hraň, Kašov, Kysta, Hrčeľ, Zemplinská Branč.

 


Úlohy matričného úradu:

 • vedienie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“)

 • zapisovanie údajov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak

 • vydávanie rodných listov, sobášnych listov a úmrtných listov na použitie v tuzemsku aj v cudzine

 • vyhotovenie úradného výpisu, zabezpečenie možnosti nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a úradom uvedeným v zákone o matrikách

 • oznamovacia povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch

 • zabezpečovanie prípravy a výkonu obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu

 • príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví

 • prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu

 • prijímanie oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva a vydávanie potvrdenia o tom

 • vyberanie správnych poplatkov spojených s vydávaním matričných dokladov

 • preberanie žiadostí a príprava podkladov na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do osobitnej matriky MV SR v Bratislave

 • zmena mena a priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení, zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko...

 

Správne poplatky

 

Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu – 1,50  € / 45,19 Sk/

 

Osvedčenie podpisu na listine za každý podpis – 0,50  € / 15,06 Sk/

 

Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov – 1,50  € / 45,19 Sk/

 

Vydanie potvrdenie o trvalomalebo prechodnom pobyte – 3,50  € / 105,44  Sk/

 

Prvý výpis matričných úkonov – rodný, sobášny, úmrtný list – nepodlieha poplatku

 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzokmatrík – 1,50  € / 45,19  Sk/

 

Každý ďalší výpis matričného dokladu – 1,50  € / 45,19  Sk/

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušnýmmatričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50  € / 497,08 Sk/

 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky- 16,50  € / 497,08 Sk/

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 16,50  € /  497,08 Sk/

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66  € / 1 988,32 Sk/

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 66  € / 1 988,32 Sk/

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66  € / 1 988,32 Sk/

 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50  € / 4 985,85 Sk/

 

Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt– 199  € /  5 995,08 Sk/Návštevnosť

Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Celkom
59
65
229
735
83070

Počasie

Fotogaléria

Kurzy valút